# دفتر_خاطراتم

زندگی!

اینگونــه زندگــی کنیـم :سـاده امّا زیبــامصمـم امّا بی خیـالمتواضـع امّا سربلنـدمهربـان امّا جـدیسبز امّا بی ریـاعــاشق امّا عــاقل
/ 0 نظر / 6 بازدید