دلم واست پر میزنه

به چشـم من نگاه نکن دوباره گـریت مـی گیره ســادهبگم که عشــق مـن باید تو قلبـــت بمیره 

فاصلــه بین مــن و تـو از اینجا تا آسـموناسـت 

خیلـی عزیزی واسه من اما زمونه بـی وفاست 

بــرای این در به دری تو بهتــرین گـواهمــــی 

دروغ نگو که می دونم همیشه چشم به راهمی 

قســم نخور که روزگار به کام ما دو تا نبـــود 

به هر کی عاشقــه بگو غــم که یکی دوتا نبود 

بگـــو تا وقتــی زنده ام نگاه تـو سهـــم منــــه 

هر جای دنیا که باشــی دلم واست پر می زنه

/ 2 نظر / 17 بازدید